ࡱ> molxqbjbjss4x /8@4t,N!( $"%D E !F :,/*sj !0N!R%gr%//&%U4 N!%6 : }dost o poskytnut individuln dotace z rozpo tu obce Ruda nad Moravou vroce 2018 daje o ~adatelinzev ~adatele (jmno, pYjmen)prvn formaI (datum narozen)DI adresatelefone-mailwww slo tukd bankyseznam oddlo lensk zkladnacelkem:dti (do 18 let):mlde~ (18 a~ 26 let):dospl (nad 26 let):roveH sout~uvete nejvyaa sportovn sout~e vjednotlivch vkovch kategorichdti (do 18 let):mlde~ (18 a~ 26 let):dospl (nad 26 let):daje o statutrnm zstupcijmno, pYjmen, titulfunkceadresatelefone-maildaje o pYedkldan ~dosti el pou~it dotace Popis akce/cyklu akc (cl akce, termn a msto konn, zposob realizace a organiza n zajiatn, clov skupina, atd.)PYedpokldan rozpo et akce v K NkladyPYjmy Vlastn zdrojeRozpo et celkemPo~adovan dotace v K Po~adovan dotace Investi n/Neinvesti n**nehodc se akrtnte Prohlaen ~adatele: }adatel estn prohlaauje, ~e: nem ke dni podn ~dosti neuhrazen zvazky, ani jin nedoplatky vo i orgnom veYejn sprvy esk republiky (finan n Yady, orgny socilnho zabezpe en), sttnm fondom, zdravotnm pojiaeovnm a vo iobci, v etn organizac obc zYizovanch, se nenachz podle zkona . 182/2006 Sb., o padku a zposobech jeho Yeaen (insolven n zkon), ve znn pozdjach pYedpiso, vpadku a nedoalo vjeho pYpad kpodn insolven nho nvrhu a ani tento nvrh sm nepodal ani nebylo vydno rozhodnut o padku, se nenachz vprocesu zruaen bez prvnho nstupce (napY. likvace, zruaen nebo znik ~ivnostenskho oprvnn), ani nen vprocesu zruaen oprvnn sprvnm nstupcem (napY. slou en, splynut, rozdlen obchodn spole nosti), mu nebyl soudem nebo spr,R  6 8 : > ` b d f n p r սwnbnhdhg=5CJaJhg=5CJaJhx5CJaJhdhx5CJaJ hdhxhdhx5CJaJh3/j5CJaJ)h5CJOJPJQJ^JaJnHtH/hxhx5CJOJPJQJ^JaJnHtH)h+#I5CJOJPJQJ^JaJnHtH)h-5CJOJPJQJ^JaJnHtH&V hZZd$Ifgd-qkd$$Ifl# $ t06!44 lap ytd$d$Ifa$gdd$a$gdx $da$gdx  6 8 hZd$Ifgd-kd$$Ifl0#H t06!44 lapyt-d$Ifgdd8 : b d vhZd$Ifgddd$Ifgd-kd&$$Ifl0#H t06!44 lapyt-d f n p vhZd$Ifgddd$Ifgd-kd$$Ifl0#H t06!44 lapyt-p r vhZd$Ifgddd$Ifgd-kdd$$Ifl0#H t06!44 lapyt- tfXd$Ifgddd$Ifgd-kd$$Ifl@0#H t06!44 lapyt- vhZd$Ifgddd$Ifgd-kd$$Ifl0#H t06!44 lapyt- vhZd$Ifgddd$Ifgd-kdE$$Ifl0#H t06!44 lapyt- vhZd$Ifgddd$Ifgd-kd$$Ifl0#H t06!44 lapyt-   , . > @ B N f h j z v x < > ιΰΰ¤ՙΰ¤ΰ°¤ΰ¤΍ hdhj`hdhj`5CJaJhdhI1CJaJhdhI15CJaJh$\5CJaJh*{5CJaJhdhI15CJaJ hdhI1hdhI15CJaJhdhx5CJaJhdhx5CJaJ hdhx0 vhZd$Ifgddd$Ifgd-kd$$Ifl0#H t06!44 lapyt-  vhZd$Ifgddd$Ifgd-kd"$$Ifl0#H t06!44 lapyt- * , tcUd$Ifgdd$d$Ifa$gddkd$$Ifl 0#H t06!44 lapyt-, . > @ vhhd$Ifgddkdd$$Ifl0#H t06!44 lapyt-@ B f h vhZd$Ifgddd$Ifgd*{kd$$Ifl0#H t06!44 lapyt-h j vhZd$Ifgddd$Ifgd*{kd$$Ifl0#H t06!44 lapyt- vhZd$Ifgddd$Ifgd*{kdA $$Ifl0#H t06!44 lapyt- v vhhd$Ifgddkd $$Ifl0#H t06!44 lapyt-v x vhhd$Ifgddkd $$Ifl0#H t06!44 lapyt- vhhd$Ifgddkd $$Ifl0#H t06!44 lapyt- vhhd$Ifgddkd $$Ifl0#H t06!44 lapyt- < ve$d$Ifa$gddkd\ $$Ifl0#H t06!44 lapyt-< > l n d$Ifgddqkd $$Ifl#$ t06+44 lap ytsC> l n p ~  $ . 6 L N R f 4DNXZjlnp|~ιι¹­घΤzrhkCJaJ hdh=shdh=s5CJaJh=sh=sCJaJhdh=s5CJaJh=s5CJaJhdh5CJaJhk5CJaJhVA!h-5CJaJh-5CJaJhe${5CJaJ hdhj`hdhj`5CJaJhdhj`5CJaJ,n p ~ vhhd$Ifgddkd $$Ifl0#H t06+44 lapytsC vhhd$Ifgddkd!$$Ifl0#H t06+44 lapytsC vhhd$Ifgddkd$$Ifl0#H t06+44 lapytsC vhhd$Ifgddkd_$$Ifl0#H t06+44 lapytsC ve$d$Ifa$gddkd$$Ifl0#H t06+44 lapytsC " N P }ooaSd$Ifgddd$Ifgdkd$Ifgd-$d$Ifa$gd-qkd$$Ifl#$ t06+44 lap ytdZjltffU$d$Ifa$gddd$Ifgd-kd$$$IflJ 0 #d t0644 lapytsClnpZI;Id$Ifgd-$d$Ifa$gddkd$$Ifl4F #`d  t06  44 lapytd{~$&VXZz»❑~uiui`TMAhh5CJaJ hdhe${hdhe${5CJaJh5CJaJhdhe${5CJaJhe${5CJaJ hdhhdh5CJaJhdh5CJaJh5CJaJh=sh=s5CJaJh=s5CJaJ hdh-hdh-5CJaJh-h-CJaJh-5CJaJ hdh=shdh=s5CJaJh=sh=sCJaJZI;Id$Ifgd-$d$Ifa$gddkd|$$Ifl4F # d  t06  44 lapytd{ZI;Id$Ifgd-$d$Ifa$gddkd1$$Ifl4F # d  t06  44 lapytd{ZII$d$Ifa$gd7+Fkd$$Ifl4F # d  t06  44 lapytd{&XveT$d$Ifa$gdd{$d$Ifa$gdkd$$Ifl0 #d t0644 lapyt7+FXZ\gvqiaNNNN$ & F7W^7`Wa$gd $a$gd$a$gd|Ygdkd:$$Ifl0 #d t0644 lapytd{z|ffggiiiiij$lXlvll,m|mmnnBnnnnnnnqźźźź}umbh h CJaJhn[CJaJhKXCJaJhsCCJaJh0CJaJhEh=+CJaJh=+CJaJhCJaJh|YCJaJh CJaJUh h CJaJh CJaJh CJaJh|Y5CJaJhh 5CJaJhh5CJaJh5CJaJ$vnm orgnem ulo~en zkaz innosti nebo zruaeno oprvnn k innosti tkajc se jeho pYedmtu podnikn a/nebo souvisejc sprojektem, na kter m bt dotace poskytovna, vo i nmu (pYpadn, vo i jeho majetku) nen navrhovno ani vedeno Yzen o vkonu soudnho i sprvnho rozhodnut ani navrhovna i provdna exekuce, nem vrejstYku tresto zznam o pravomocnm odsouzen pro trestn in, jeho~ skutkov podstata souvis s jeho pYedmtem podnikn*. }adatel estn prohlaauje, ~e uveden daje jsou pln a pravdiv a ~e nezatajuje ~dn okolnosti dole~it pro posouzen ~dosti. VpYpad neplnch i nepravdivch informac ~adatel bere na vdom, ~e je povinen ihned po prokzn nepravdivosti i neplnosti dajo vrtit poskytnutou dotaci na et Obce Ruda nad Moravou. VpYpad poskytnut dotace, tmto ~adatel vyjadYuje svoj souhlas suveYejnnm VeYejnoprvn smlouvy o poskytnut programov dotace dle povinnost poskytovatele vyplvajcch z 10d zkona . 250/2000 Sb., o rozpo tovch pravidlech zemnch rozpo to. Datum: podpis statutrnho zstupce, raztko * je-li ~adatel prvnickou osobou, tk se prohlaen podle tohoto ustanoven vaech osob, kter jsou jejm statutrnm orgnem nebo obdr~ely plnou moc za elem zastupovn prvnick osoby pro ely podn }dosti o poskytnut dotace zrozpo tu obce a uzavYen a realizaci VeYejnoprvn smlouvy o poskytnut dotace.   Strnka PAGE3 z NUMPAGES3 \ghij"lnnnnnnnnnnnnnnnnnnq$a$gd gd|Y$a$gd=+$a$gd$ & F7W^7`Wa$gd qqq q$q&q*q,q0q@qBqJqLqNqPqVqXqhqjqlqnqrqtqvqxqh h CJaJhd{h+#I5\mHnHu h 5\jh 5CJU\aJh h7+Fjh7+FUqqq"q$q(q*q.q0qpqrqtqvqxq$a$gd $a$ dgd 21h:p. A!"#$% $$If!vh#v $:V l t06!5 $p ytd$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l@ t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#vH #v:V l t06!5H 5pyt-$$If!vh#v$:V l t06+5$p ytsC$$If!vh#vH #v:V l t06+5H 5pytsC$$If!vh#vH #v:V l t06+5H 5pytsC$$If!vh#vH #v:V l t06+5H 5pytsC$$If!vh#vH #v:V l t06+5H 5pytsC$$If!vh#vH #v:V l t06+5H 5pytsC$$If!vh#v$:V l t06+5$p ytd$$If!vh#vd #v:V lJ t065d 5pytsC$$If!vh#vd #v :V l4 t06+5d 5 pytd{$$If!vh#vd #v :V l4 t06+5d 5 pytd{$$If!vh#vd #v :V l4 t06+5d 5 pytd{$$If!vh#vd #v :V l4 t06+5d 5 pytd{$$If!vh#vd #v:V l t065d 5pyt7+F$$If!vh#vd #v:V l t065d 5pytd{j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p28 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZi@Z 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu || xMY~ka tabulky7:V0 dp@p 0Odstavec se seznamem$dx^a$CJOJQJaJ66 0Zhlav p#<o!< 0 Zhlav Char CJaJtH 4 @24 0Zpat p#:oA: 0 Zpat Char CJaJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ x ...1 > ~zqxq #,2: 8 d p , @ h v < n lX\gqxq !"$%&'()*+-./019;(*1!L# @0( B S ? )KWXX==VVWW]]  ",-56B : B C ~ -CjALQ&z~xJ 8^8`OJQJo( ^`OJQJo( ^ `OJQJo( ^ `OJQJo(x^x`OJQJ^Jo(o H^H`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH-CjALQ&z  ]EXG( _$ }xd K =+-602Z%2/,CsC D7+F}F+#I@@I?@ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcefghijknRoot Entry F*spData =1TableH&WordDocument4xSummaryInformation(\DocumentSummaryInformation8dCompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q